הזמינו באתר

מדיניות המלון

תקנון האתר
 
1.       חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד.
 
2.       אתר האינטרנטwww.noftavor.com  הינו האתר הרשמי הנמצא בבעלות מלון נוף תבור בע"מ (להלן המלון).
 
3.       הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה או באמצעות טלפון 04-6408000
         כל המזמין לינה / לינות דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל
         הוראותיו ותנאיו וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
         במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.
 
 • כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומספר כרטיס אשראי.
       כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל, לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס,ישראכרט ומסטרקארד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום
       עבור שירותים אלו הנו בבית המלון בלבד וכרטיס האשראי הנו לצורך ביטחון בלבד.
 • התשלום יבוצע בבית המלון ביום ההגעה.
         תנאי תשלום: עד 500 ₪ תשלום 1
        500 ₪ עד 1,000 ₪ 2 תשלומים
        1,000 ₪ ומעלה 3 תשלומים
 
 
 •         הזנת פרטים אישיים כוזבים, תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים העלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.
 
 •         בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מס' הזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן ההודעה ולהביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה בהגעה.
 
 •         המלון אינו אחראי במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי ההזמנה לא נקלטו המערכת ו\או לכל בעיה טכנית ו\או אחרת המונעת מהמשתמש לבצע את הזמנתו באמצעות האתר.
 
 •          המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כוללים מע"מ כחוק. למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) המחירים אינם כוללים מע"מ והרוכש לא יחויבבגינו.
 
 •          המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות.
 
 •          מס' המקומות מוגבל וביצוע הזמנת הלינה/לינות הינו ע"ב מקום פנוי.
 
 •          שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. עזיבה אחרי השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.בשבת וחג פינוי החדרים הנו עד השעה 14:00.
 
 •          תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד מי שגילו בין שנתיים ל - 12 שנים.
 
 •        הזמנת האירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
 
 •          המלון אינו אחראי לטעות שנעשתה ע"י המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר החדרים, מספר הלילות המוזמנים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר. למשתמש, לרבות לאחר שבוצעה ההזמנה, לא תהיה כל תביעה ו\או טענה ן\או דרישה בעניין זה.
 
 •          המלון זכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת. למשתמש, לרבות לאחר שבוצעה ההזמנה, לא תהיה כל תביעה ו\או טענה ו\או דרישה בעניין זה.
 
 •         המלון רשאי שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך להסברים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
 
 •          האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים בלבד. במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של למעלה מ- 5 חדרים.
 
4.       ביטול הזמנה יש לעשות בכתב, באמצעות פקס, באמצעות אתר המלון, דואר רשום או במסירה אישית במשרדי המלון. מועד הביטול יחשב כמועד בו הגיעה הודעת ביטול למשרדי המלון.
מדניות ביטול ההזמנה של המלון כדלקמן:
 
 •          אם ביטל המשתמש את הזמנתו עד 72 שעות לפני מועד ההגעה למלון לא יחויב בדמי ביטול.
 
 •          אם ביטל המשתמש את הזמנתו פחות מ- 72 שעות לפני מועד ההגעה למלון, יחויב במחיר הלילה הראשון.
 
5.       יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו\או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
 
 •          המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה.
 
 •          המלון לא יהיה אחראי לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר.
 
 •          המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצגים באתר ובכלל זה מודעות פרסומת.
 
 •          התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינו מחייבות את המלון.
 
 •          על מנת לקשר ו\או להציג את האתר www.noftavor.comבאתרים אחרים, יש לפנות למלון לצורך קבלת אישור בכתב.
 
 •          דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה, ועל הנובע ממנו או הכרוך בו.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, ובכל הנוגע להסכם זה, יהיה בית המשפט המוסמך בנצרת.